ŠKOLNÍ ŘÁD

29.08.2016 00:00

 

Mezouň 145, 267 18 Karlštejn, IČO 70987947

 

                                                                                    

 

         ŠKOLNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

 

 

Vydala:              ředitelka Mateřské školy Mezouň,: Soňa Rejhonová

Platnost:             od : 1.9.2018

Závaznost:         Školní  řád je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

                           Zaměstnanci s ním byly seznámeni na provozní poradě dne: 29.8.2018

                           Zákonní zástupci s ním byly seznámeni na schůzce rodičů což stvrzují svým podpisem

 

 

Úvodní ustanovení  - cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho

zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,

základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a  napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Ředitelka Mateřské školy Mezouň s § 30 odst. 1 a 3, zákona č.561/2004 sb.,

o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání( dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Další zákonné normy ,související s tímto dokumentem jsou:  vyhláška č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání

ve znění pozdějších předpisů ,zákon č. 106/1999Sb.,o svobodném přístupu k informacím, zákon č.91/1998Sb.,

 o rodině ,Úmluva o právech dítěte

 

 

I. Práva  a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání,zákonných zástupců

    dětí a zaměstnanců školy                                

                      

                    1.   Práva a povinnosti dětí                           

Děti v naší mateřské škole mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v "Úmluvě o právech dítěte"

1.1 Děti mají právo

a)      na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu

b)      na vzdělávání podle školského zákona - předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte

c)      na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu

d)      na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmene b), c), mají také zákonní zástupci dětí

            e) na emočně kladné prostředí a projevování lásky

            f) na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jejich věku a možnostem

            g) na rozvíjení všech svých schopností a nadání

            h) na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy

 Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy dítěte v rodině. Povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu.

       ch) na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.

       i) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí

       j) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním a před sociálně patologickými jevy

                                                                        

    1.2.  Děti v MŠ mají povinnosti:                               

 

       a) Děti se řídí pokyny učitelek a dalších oprávněných osob.

     b) Děti se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

          c) Děti se snaží (v rámci svých možností) dodržovat pravidla kulturního chování.

   

          d) Do školy děti nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní

    výchovu dětí.

          e) Dodržovat bezpečnostní pravidla ve škole,na hřišti i při akcích školy, tak jak o nich

   byly poučeny.

           f) Neničit práci druhých a ni majetek školy

   Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy

   bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou.

 

 

                   2. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 

     2.1. Práva zákonných zástupců

 

      a) Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

      b) Zákonný zástupce dítěte má právo po dohodě s učitelkou být přítomen (zejména při adaptaci dítěte na kolektiv, prostředí MŠ nebo při výchovných činnostech) ve třídě tak, aby nebyl narušován provoz MŠ, práce učitelky a činnosti ostatních dětí.

      c) Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, jejich individuálních pokrocích či problémech, na poradenskou činnost.

     d) Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacování vzdělávacího programu MŠ.

     e) Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy přímo u učitelky nebo ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo je postoupí nadřízeným orgánům.

     f) Zákonný zástupce má právo se obrátit na zvoleného důvěrníka třídy nebo OS a zde obhajovat potřeby a zájmy rodičů a dětí.

     g) Zákonný zástupce dítěte má právo se po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školy účastnit i mimoškolních aktivit MŠ.

 

   2.2. Povinnosti zákonných zástupců

    

   a) Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ.

      b) Zákonný zástupce má podle zákona povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dítěte MŠ.   V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje MŠ déle jak 2 týdny,může ředitelka rozhodnout o ukončení docházky.

     c) Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte.

     d) Povinností zákonného zástupce je oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích /změna adresy trvalého pobytu, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt atp./

     e) Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotního stavu dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání.

     f) Zákonný zástupce má povinnost uhradit předepsané platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v daném termínu.       

    

Evidence dětí

        a) Při nástupu do MŠ předají rodiče učitelce vyplněný Evidenční list dítěte.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,oprávněné

orgány státní správy a samosprávy  

       b) Rodiče mají povinnost oznamovat škole jakoukoliv změnu v těchto údajích,které jsou nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh předškolního vzdělávání nebo bezpečnost dětí.

 

                      3. Práva a povinnosti zaměstnanců školy

 

Práva a povinnosti zaměstnanců jsou upraveny zvláštními vnitřními předpisy ředitelky školy

a vycházejí především z pracovních náplní a určených úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Mimo to plní aktuální příkazy ředitelky školy v souladu s platnou legislativou.

Při vzdělávání dětí pedagogičtí pracovníci zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí po celou

dobu vzdělávání,dodržují pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,které pro

tuto oblast stanoví platná legislativa.

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovníky

Pedagog -   přispívá svou činností k naplňování výše uvedených práv dítěte,

má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí,ve kterém

                  vykonává svou práci

              - je povinen odpovídat rodičům na připomínky a dotazy vhodným způsobem

              - má právo nepřijmout do MŠ dítě projevující infekční onemocnění v zájmu

                  zachování zdraví ostatních dětí

Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace

o dítěti (zdravotní způsobilost...) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

 Zákonní zástupci dětí dodržují

              - dodržují režim a stanovenou organizaci provozu MŠ

              - řídí se školním řádem MŠ

              - dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími

                 do MŠ a ostatními rodiči dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

II.  Provoz a vnitřní režim školy    

     

1) Provoz mateřské školy 

 

     Mateřská škola Mezouň je zřízena jako škola jednotřídní, s celodenním provozem,

s určenou dobou    pobytu      od  6:45 do 16:30 hodin.

 

 

Provoz MŠ bývá zpravidla omezen v měsíci prosinci, přerušen v červenci a srpnu.

Rozsah přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem, v případě omezení informuje rodiče neprodleně po projednání se zřizovatelem.

Provoz je organizován v jedné třídě tak, aby byla dětem zajištěna dostatečná bezpečnost

a kvalita předškolního vzdělávání a provoz byl ekonomický.

Provoz ve třídě Sluníčko:        6:45 do 16:30 hod..

Děti přicházejí do MŠ do 8:30 hod, po předchozím oznámení učitelce mohou děti přijít do MŠ kdykoli během dne. V 8:30minut se vchod z bezpečnostních důvodů zamyká.                              

 Vyzvedávání po obědě                            12,00 - 12,30 hod.

   

    Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez

přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související se vzdělávací činností školy.

O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí

nejméně 1-2 týdny před jejich zahájením.

 

Prázdninový provoz

     Mateřská škola nebude zajišťovat prázdninový provoz o hlavních prázdninách. Výjimku budou tvořit dny do ukončení započatého týdne v měsíci červenci. V měsících červenec a srpen bude se souhlasem zřizovatele provoz na mateřské přerušen. V této době nebudou zákonní zástupci hradit školné – zákonné příspěvky ani stravné.

 

                                                                                                                                   

 

2) Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

     Organizace dne (orientační)   

 6:45 – 9:00 scházení ve třídě Sluníčko hry dle volby dětí, individuální péče, jazykové chvilky, smyslové hry, skupinové činnosti, ranní cvičení.

 9:00 – 9:30 hygiena příprava na přesnídávku, přesnídávka

 9:30 –10:00 následují činnosti - komunitní kruh, řízené činnosti frontální, skupinové,

                       individuální, zdravotně pohybové preventivní aktivity atp.

                       Délku činností ovlivňuje jejich charakter, obsah, složení dětí ve třídě, trvající

                       Zájem dětí.

10:00 – 11:45 pobyt venku     

11:45 – 12:30 příprava na oběd, oběd, vyzvedávání po obědě

12:30 – 14:30 odpočinek na lůžku, náhradní klidové činnosti, individuální příprava předškolních dětí, zařazení pravidelné četby -"Celé                         Česko čte dětem"          

 14:30 – 15:00  relaxační pohybové činnosti, odpolední svačina

 15:00 – 16:30. individuální práce, zájmové činnosti, skupinové činnosti, spontánní

                          aktivity, hry, pobyt venku

 

 Předškolní vzdělávací činnost MŠ je zpracována podrobně ve ŠVP PV.                     

 

 

3) Scházení a rozcházení, omlouvání dětí pro nepřítomnost

 

Příchod není přesně časově omezen, pouze u dětí nastupujících po absenci by měl být ukončen v 8:30, nebo musí zákonní zástupci jejich příchod den předem oznámit. Mimořádně pozdější příchody /dopolední vyšetření u lékaře atp./ je možné individuálně dohodnout přímo na třídě s  učitelkou. Každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole hlásí rodiče předem.

Pro odhlášení stravného je nutná omluva do 8:15 hod. téhož dne.

Za dítě takto neomluvené se platí stravné.

Omlouvání dětí je možno provést:

                                                      a/ ústně – přímo na třídě

                                                      b/ telefonicky na telefonním čísle 311 675 199

                                                      c/ písemnou formou do sešitu omluv                                            

     Po nepřítomnosti pro infekční nebo jiné závažnější onemocnění dítěte, jsou zákonní zástupci povinni předložit vyjádření lékaře, že dítě může opět do mateřské školy docházet.

Vyzvedávání dětí po obědě 12:00 – 12:30 po 12:30 je škola uzamčena.   

    Mimořádné pozdější vyzvednutí dítěte po 16:30, je nutné nejméně den předem ohlásit s uvedením závažného důvodu,

ve výjimečných případech ohlásit před skončením provozní doby alespoň telefonicky ohlásit

přibližnou dobu pozdního příchodu.

    Ředitelka může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: zákonný zástupce

porušuje Školní řád závažným způsobem např. opakovaně pozdě  vyzvedává dítě z MŠ po ukončení provozu. 

O mimořádných opatřeních jsou rodiče včas písemně informováni.                                                                                                                            

 

 

4)  Školní stravování

     Školní stravování v MŠ zabezpečuje vlastní školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje ŠJ dle platných vyhlášek o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami zdravé výživy.

      Při nástupu dítěte do MŠ vyplní rodiče přihlášku ke školnímu stravování dítěte a zvolí si

rozsah (celodenní, polodenní).

       Změnu způsobu stravování je možno uskutečnit písemně nebo ústně u vedoucí ŠJ.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo odebrat dopolední přesnídávku ,oběd,  odpolední svačinu.

Podávání vlastní stravy z domova je v předškolním zařízení nepřípustné.

     V rámci pitného režimu mají děti ve třídě po celou provozní dobu k dispozici nápoj. Mohou se tak napít dle vlastního pocitu žízně.

 

5. Ukončení docházky do mateřské školy

 

     V souladu s § 35 odst. zákona č. 561/2004 Sb. může ředitelka mateřské školy, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže

     A/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

     B/ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

     C/ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské  zařízení

     D/ dítě nezvládá hygienu, nereaguje na pokyny pedagoga, nadměrně zatěžuje pedagogickou práci na úkor ostatních dětí

     E/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování /§123/ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

 

 

 

6. Zápis a přijímání dětí do mateřské školy

  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od tří do 6 let(7)         

Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let.

     Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě podané a vyřízené písemné žádosti zákonného zástupce/ů/.Při posuzování žádosti postupuje ředitelka mateřské školy v souladu se směrnicí č.2/2008, kterou se stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku a děti s dokladem školní docházky Rozhodnutí vystavuje ředitel ZŠ, kam dítě přišlo k zápisu.

     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

     Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti, kdy probíhá správní řízení, obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

     Zápis do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v jarních měsících / březen,duben/. Po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka místo, termín a dobu pro podání

žádostí. O termínu zápisu je veřejnost včas informována.

     Pokud se uvolní místo, mohou být děti do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

     Pro integraci budou zařazovány děti po doporučení Speciálně pedagogického centra /s nímž má naše MŠ dohodu o spolupráci, nebo Pedagogicko-psychologické poradny. V těchto případech doporučujeme předběžné individuální projednání s ředitelkou MŠ.

     Při zahájení docházky dítěte do MŠ, podepíší jeho zákonní zástupci při příchodu do třídy prohlášení o bezinfekčnosti a předají vyplněný a od lékaře potvrzený Evidenční list dítěte, který jim bude předán během zápisu.

 

 

 

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně

       patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

    MŠ má za úkol chránit a posilovat zdraví dětí a vytvářet jim k tomu bezpečné a podnětné prostředí. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí běžné třídy.

     Zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá z hlediska bezpečnosti, aby dítě nenosilo do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí nebo způsobit úraz.

     Z hygienického hlediska je třeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku, na cvičení. V případě celodenní docházky v MŠ pyžamo- každý týden čisté a další hygienické potřeby dle požadavku školy - kartáček,pastu,kelímek,papírové kapesníky...

     Pokud se dítě někdy pomočuje, zákonný zástupce má povinnost donést vlastní igelitovou plenu na lehátko, deku a polštář. Z bezpečnostního důvodu musí mít děti bačkory/přezůvky/ s plnou patou.

     Učitelka nesou plnou odpovědnost za přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Vedou děti k dodržování hygieny, seznamují je se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, s nebezpečím úrazu.

     Učitelka MŠ odpovídá za bezpečnost dětí od doby předání dítěte zákonnými zástupci, nebo osobou k tomu pověřenou při ranním příchodu do doby předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

     Při předávání dítěte jsou zákonní zástupci povinni oznámit učitelce všechny změny, týkající se zdravotního stavu dítěte/součást ranního filtru/.V případě onemocnění dítěte během dne jsou zákonní zástupci povinni na vyzvání MŠ dítě z MŠ vyzvednout, v případě nutnosti navštívit lékaře.

     V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. V případě školního úrazu dítěte doprovází k lékaři dítě školnice, případně učitelka/pokud nemá službu u dětí/.Učitelka/nebo jí pověřená pracovnice/ má povinnost bezodkladně vyrozumět rodiče a domluvit s nimi další postup.

     Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí včetně při akcích organizovaných školou.  

 

     Učitelka zodpovídá za sepsání školního úrazu a za informování ředitelky školy. Ředitelka školy zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Mateřská škola zajišťuje:    

- úklid, pravidelnou výměnu lůžkovin a ručníků

- pravidelnou ochranu pískoviště a sekání trávy

- pravidelné revize nářadí a hracích prvků na školním hřišti i ve vnitřním vybavení MŠ

 

     Jakýkoliv výskyt infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned škole.

     Při nástupu dítěte do MŠ jsou rodiče povinni přinést a předat učitelce fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny.

     Není přípustné, aby děti přicházely do tříd bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Rodiče doprovází děti ke dveřím příslušné třídy. Z hygienických důvodů se volně po třídě neprocházejí.

 

    V celém objektu MŠ je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.

Do celého objektu včetně zahrady je zákaz vodění psů, koček a jiných zvířat s výjimkou legálně objednaných vzdělávacích, poznávacích profesionálních pořadů pro děti /ornitologové a další přírodovědné pořady/                          

     Hygienické požadavky na provoz MŠ jsou dodržovány ve smyslu platných vyhlášek a norem. 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

     V rámci plnění cílů ŠVP PV  jsou děti přiměřenou formou seznamovány s nebezpečím

patologických jevů a jsou vedeny k přijímání pozitiva zdravého životního stylu.

      Prevencí jako účinného způsobu v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytváření

příznivého sociálního klimatu mezi dětmi, pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci

navzájem.

 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy  

 

1. Zaměstnancům školy v souladu se směrnicí o majetku MŠ jeho inventarizaci a pracovními

 náplněmi je vymezena a stanovena povinnost využívat svěřený majetek pouze k těm účelům, k nimž je určen, o majetek řádně pečovat, udržovat jej v čistotě a provozuschopném stavu. Neprodleně hlásit jeho poškození či ztrátu ředitelce školy.

2. Děti mohou se svolením učitelky plně využívat majetku školy, dbát na pravidla jeho

užívání, čistotu a ukládání. O výše uvedeném jsou děti poučeny učitelkou.

V rámci preventivních programů jsou děti seznamovány s problematikou vandalismu...

Pedagogičtí pracovníci vedou děti k úctě k věcem a majetku MŠ, ostatních dětí a dalších osob.

3. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi.

4. Škodu na majetku školy, kterou v areálu školy úmyslně dítě způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte v plné výši uhradit.

 

Vybavení dětí do MŠ

Na svém místě v šatně, má mít každé dítě v tašce nebo sáčku náhradní spodní kalhotky, starší oděv do her na zahradě, pláštěnku a boty do mokra. V zimním období i náhradní punčochové kalhoty. Z hygienických důvodů – prevence infekčních onemocnění  HCD používáme hygienické kapesníčky.

     Mateřská škola neručí za drahé předměty a hračky, které si dítě přinese

 

 V. Závěrečné ustanovení

 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy. Seznámení stvrdí rodiče i zaměstnanci svým podpisem.

 

 

Školní řád nabývá účinnosti dne 31. 8. 2017              

 

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     w

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

  

 

 

 

    

                                                                                                                                  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět