Školní vzdělávací program


 

Vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, vydaným MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 1. 9. 2015 a v souladu s platnými zákony ČR.

 

 

Projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2016

Platný od 1. 9. 2016

 

 

Vzdělávací cíle, záměry a filozofie školy

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Je zpracován tak, aby akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a aby vytvářel základy klíčových kompetencí, dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Snažíme se naším vzdělávacím působením doplňovat rodinnou výchovu, obohacovat denní program dětí a poskytovat jim odbornou péči. Usilujeme o to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání.

V úrovni obecné náš ŠVP naplňuje tyto rámcové cíle:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

2. Osvojení hodnot.

3. Získání osobnostních postojů.

 

V úrovni konkrétní náš ŠVP:

 Nese název "U nás na vesnici":

 Jeho obsah je zaměřen na pozitivní vztahy k sobě, k druhým, k přírodě a její ochraně.

 Jeho hlavním cílem je tedy u dětí vytvářet pozitivní vztahy a odpovědnost

nejen k sobě, k druhým, ale i k přírodě (Zemi, všemu živému)

Současně plníme Školní program eniromentálního vzdělávání a osvěty (ochrana životního prostředí a zdravá mateřská škola)

 

 

 

 

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů

 

Formy naší práce jsou:

o spontánních a řízených aktivitách (vyvážené a provázané).

o didakticky zacílených činnostech (přímo či nepřímo motivované,

skupinové či individuální).

 

Předkládáme vzdělávací nabídku s uplatněním integrovaného přístupu - integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Respektujeme individuální volbu a aktivní účast dětí.

 

Metody naší práce jsou:

o kooperativním učení hrou .

o prožitkovém učení hrou 

(založeno na přímých zážitcích dětí, podporujících dětskou

zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti).

o situačním učení (vytváření a využívání situací, které přináší běžný denní

život).

o spontánní sociálním učení (založené na principu přirozené nápodoby).

 

Prostředky k dosažení hlavních cílů našeho ŠVP jsou:

 Čerpání některých prvků z programů:

Zdravá MŠ

(přátelské prostředí, zdravý životní styl, zdravý přechod do ZŠ, delší pobyty venku, v přírodě, plavání, spolupráce s firmou Laktea)

a Začít spolu

(tvorba pravidel třídy, komunitní kruh, nabídka některých center aktivit, splynutí - inkluze dětí se speciálními potřebami, vytváření jim vhodných podmínek pro vzdělávání, individuální přístup k dítěti, spolupráce s rodiči).

 

 Těmito zásadami (principy) se řídí - všichni zaměstnanci MŠ:

1. Vytváří prostředí bezpečí, jistoty a vstřícnosti.

2. Respektují a mají úctu ke každému jednotlivému dítěti, ke všemu živému, k přírodě.

3. Umožňují radost a prožitek.

4. Umožňují uspokojení ze společné práce.

5. Dbájí na individuální přístup.

6. Využívají převážně kladného hodnocení.

7. Jsou osobním příkladem v chování a jednání.

8. Dodržují jednotný výchovný systém.

 

Kamarádský vstah mezi všemi:

1. Zdravíme se.

2. Usmíváme se na sebe, jsme na sebe hodní.

3. Hrajeme si tiše, nasloucháme si.

4. Chráníme přírodu, třídíme odpad.

5. Omlouváme se, pomáháme si.

6. Půjčujeme si hračky.

 

 Využívání kamarádského pokřiku třídy:

"Jaro, léto, podzim, zima,

v naší školce je to prima.

Jsme tu všichni kamarádi

a máme se velmi rádi.

Přírodu si chráníme

a odpadky třídíme."

 

 Vytváření pozitivního vztahu k sobě, druhým pomocí:

Podporování sebeúcty, sebevědomí, sebekritiky, seberozvoje, sebeovládání a sebevyjádření, vedení k ohleduplnosti, respektu, toleranci, vzájemné pomoci, komunikaci, kamarádství, spolupráce, sounáležitosti, odpovědnosti a respektování pravidel.

 

 

 

 Zaměření na individuální přístup:

- Porozumění vývoje dětí.

- Úctě k dětem a vážení si jejich nápadů.

- Pozorování dětí při hře a při práci.

- Plánování individuálních i skupinových činností.

- Poskytování dětem bezpečného místa pro zkoumání vlastních prožitků, pocitů.

- Poskytování pružně se měnícího prostředí.

- Povzbuzování dětí k samostatnému řešení problémů.

- Poskytování vhodné míry podpory.

- Vedení k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí.

- Ponechávání dostatku času k prozkoumávání prostředí,

možnosti učit se mnoha způsoby.

- Respektování každého dítěte, jeho věkových a individuálních zvláštností.

- Spolupráce s rodiči.

 

 Vytváření pozitivního vztahu k přírodě, vedení k ochraně přírody pomocí:

- Vlastního příkladu, vycházek do okolí (lesů, luk,).

- Vlastní pomocí dětí na zahradě MŠ ( úklid trávy, hrabání listí).

 

 

- Den pro moje zvířátko" - v rámci třídního vzdělávacího programu.

- Péče o ptáky v zimě (venkovní ptačí krmítko).

- Využívání informací a nápadů Ekoateliéru, (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).

- Účastí ve výtvarných soutěžích s ekologickou tématikou.

 

- Oslav Dnu stromů, Země, životního prostředí, zvířat, ptactva, vody, knihy.

- Třídění odpadů (systém barevných odpadkových košů v MŠ).

 

Vzdělávací obsah

 

Obsah vzdělávání v našem Školním vzdělávacím programu (ŠVP) "U nás na vesnici" je zpracován do 5 ucelených částí - integrovaných bloků (IB), které rámcově odpovídají měsíční časové posloupnosti. Vycházejí z počasí, oslav svátků, dodržování tradic a reakcí na různé příležitosti a konkrétní situace v tom kterém měsíci.

V IB se všech 5 vzdělávacích oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 2004) vzájemně prolíná, prostupuje, ovlivňuje a podmiňuje a tím vytváří společně fungující celek. Jedná se o těchto 5 vzdělávacích oblastí:1. Dítě a jeho tělo, 2. Dítě a jeho psychika, 3. Dítě a ten druhý, 4. Dítě a společnost,5. Dítě a svět.

IB jsou v našem případě zároveň i tématickými celky. Každý z těchto 5 tématických celků jsou v úvodu stručně charakterizovány, dále obsahují dílčí cíle a očekávané kompetence ze všech 5 vzdělávacích oblastí RVP PV. V závěru každého tématického celku je doporučená vzdělávací nabídka a návrhy podtémat.

 

 

 

 

Integrované bloky - myšlenkové mapy

1. Myšlenková mapa B1 - Všude dobře,doma nejlépe, aneb jak se dělá pohoda 

2.Myšlenková mapa B2 - Va světě jsou květy pro toho, kdo je chce vidět, aneb bohatství naší planety 

3. Myšlenková mapa B3 - Práce všeho druhu, ta ti půjde k duhu, aneb cesta za novými objevy    

4. Myšlenková mapa B4 - Jak je nám dobře na světě, aneb když jsme zdraví, je to prima

5. Myšlenková mapa B5 - Co potěší naše srdce, aneb vnímáme svět všemi smysly

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.


.
 
.


.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.


.
 
.


.